به نظر شما نـام فــان ســان برای یک سایت تفریحی مناسب است؟
(85.33%) 291
بله
(14.66%) 50
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 341